„Šoka saldētavas/dzesētavas piegāde”, identifikācijas Nr.DTTT 2023/24.

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTI

03.10.2023.

Iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs: „Šoka saldētavas/dzesētavas piegāde”, identifikācijas Nr.DTTT 2023/24.

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 10.10.2023. līdz plkst.08.30.

Piedāvājums jāiesniedz parakstīts (ar paraksta tiesīgās personas parakstu), līdz noteiktajam termiņam Strādnieku ielā 16, Daugavpilī (aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu „KONFIDENCIĀLI”. Tirgus izpētei „Šoka saldētavas/dzesētavas piegāde”, neatvērt līdz 2023.gada 10.oktobrim, plkst.09.00”.Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs), vai elektroniski uz e-pasta adresi: pasts@dttt.lv. Elektroniskajam piedāvājumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un ar norādi: „DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU”.

PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

16.10.2023.

Lēmuma pieņemšanas datums: 10.10.2023.

Iepirkuma uzvarētājs: SIA “Prof Rostuls”

Kopējā līgumsumma, par kuru ir noslēgts līgums: 5250,00 EUR (neieskaitot PVN)