„Ugunsmūra risinājuma infrastruktūras piegāde, konfigurēšana un tehniskā atbalsta nodrošināšana”, identifikācijas Nr. DTTT 2023/26

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTI

10.10.2023.

Iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs: „Ugunsmūra risinājuma infrastruktūras piegāde, konfigurēšana un tehniskā atbalsta nodrošināšana”, identifikācijas Nr. DTTT 2023/26.

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 17.10.2023. līdz plkst.08.30.

Piedāvājums jāiesniedz parakstīts (ar paraksta tiesīgās personas parakstu), līdz noteiktajam termiņam Strādnieku ielā 16, Daugavpilī (aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu „KONFIDENCIĀLI”. Tirgus izpētei „Ugunsmūra risinājuma infrastruktūras piegāde, konfigurēšana un tehniskā atbalsta nodrošināšana”, neatvērt līdz 2023.gada 17.oktobrim, plkst.09.00”.Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs), vai elektroniski uz e-pasta adresi: pasts@dttt.lv. Elektroniskajam piedāvājumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un ar norādi: „DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU”.

PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

31.10.2023.

Lēmuma pieņemšanas datums: 17.10.2023.

Iepirkuma uzvarētājs: SIA „OptiCom”Kopējā līgumsumma, par kuru ir noslēgts līgums: 8995,00 EUR (neieskaitot PVN)