DTTT 2023/30 „Tualetes higiēnas piederumu piegāde un servisa pakalpojumu sniegšana”

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTI

13.10.2023.

Iepirkuma identifikācijas numurs un nosaukums: DTTT 2023/30 „Tualetes higiēnas piederumu piegāde un servisa pakalpojumu sniegšana”

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 20.10.2023. līdz plkst.08.30.

Piedāvājums jāiesniedz parakstīts (ar paraksta tiesīgās personas parakstu), līdz noteiktajam termiņam Strādnieku ielā 16, Daugavpilī (aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu „KONFIDENCIĀLI”. Tirgus izpētei „Tualetes higiēnas piederumu piegāde un servisa pakalpojumu sniegšana”, neatvērt līdz 2023.gada 20.oktobrim, plkst.09.00”.Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs), vai elektroniski uz e-pasta adresi: pasts@dttt.lv. Elektroniskajam piedāvājumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un ar norādi: „DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU”.

PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

25.10.2023.

Lēmuma pieņemšanas datums: 20.10.2023.

Iepirkuma uzvarētājs: AS „Elis tekstila serviss”

Kopējā līgumsumma, par kuru ir noslēgts līgums: līdz 9999,99 EUR (neieskaitot PVN)