DTTT 2023/31 „Degvielas piegāde”

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTI

17.10.2023.

Iepirkuma identifikācijas numurs un nosaukums: DTTT 2023/31 „Degvielas piegāde”

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 24.10.2023. līdz plkst.08.30.

Piedāvājums jāiesniedz parakstīts (ar paraksta tiesīgās personas parakstu), līdz noteiktajam termiņam Strādnieku ielā 16, Daugavpilī (aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu „KONFIDENCIĀLI”. Tirgus izpētei „Degvielas piegāde”, neatvērt līdz 2023.gada 24.oktobrim, plkst.09.00”. Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs), vai elektroniski uz e-pasta adresi: pasts@dttt.lv. Elektroniskajam piedāvājumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un ar norādi: „DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU”.

PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

03.11.2023.

Lēmuma pieņemšanas datums: 31.10.2023.

Iepirkuma uzvarētājs: SIA „NESTE LATVIJA”

Kopējā līgumsumma, par kuru ir noslēgts līgums: 9999,99 EUR (neieskaitot PVN)