DTTT 2023/32 „Gultas veļas, spilvenu un segu piegāde dienesta viesnīcas vajadzībām”

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTI

17.10.2023.

Iepirkuma identifikācijas numurs un nosaukums: DTTT 2023/32 „Gultas veļas, spilvenu un segu piegāde dienesta viesnīcas vajadzībām”

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 24.10.2023. līdz plkst.08.30.

Piedāvājums jāiesniedz parakstīts (ar paraksta tiesīgās personas parakstu), līdz noteiktajam termiņam Strādnieku ielā 16, Daugavpilī (aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu „KONFIDENCIĀLI”. Tirgus izpētei „Gultas veļas, spilvenu un segu piegāde dienesta viesnīcas vajadzībām”, neatvērt līdz 2023.gada 24.oktobrim, plkst.09.00”. Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs), vai elektroniski uz e-pasta adresi: pasts@dttt.lv. Elektroniskajam piedāvājumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un ar norādi: „DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU”.

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTES REZULTĀTIEM

07.11.2023.

Lēmuma pieņemšanas datums: 07.11.2023.

Lēmums:  Izbeigt iepirkumu bez rezultātiem.