DTTT 2023/36 „3D printera piegāde”

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTI

07.11.2023.

Iepirkuma identifikācijas numurs un nosaukums: DTTT 2023/36 „3D printera piegāde”

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 14.11.2023. līdz plkst.08.30.

Piedāvājums jāiesniedz parakstīts (ar paraksta tiesīgās personas parakstu), līdz noteiktajam termiņam Strādnieku ielā 16, Daugavpilī (aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu „KONFIDENCIĀLI”. Tirgus izpētei „Elektrisko iekārtu piegāde”, neatvērt līdz 2023.gada 14.novembrim, plkst.09.00”.Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs), vai elektroniski uz e-pasta adresi: pasts@dttt.lv. Elektroniskajam piedāvājumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un ar norādi: „DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU”.

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTES REZULTĀTIEM

14.11.2023.

Lēmuma pieņemšanas datums: 14.11.2023.Lēmums:  Izbeigt iepirkumu bez rezultātiem.