DTTT 2023/50 „Saules kolektora un saules bateriju paneļu komplektu piegāde”

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTI

28.11.2023.

Iepirkuma identifikācijas numurs un nosaukums: DTTT 2023/50 „Saules kolektora un saules bateriju paneļu komplektu piegāde”

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 05.12.2023. līdz plkst.08.30.

Piedāvājums jāiesniedz parakstīts (ar paraksta tiesīgās personas parakstu), līdz noteiktajam termiņam Strādnieku ielā 16, Daugavpilī (aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu „KONFIDENCIĀLI”. Tirgus izpētei „Saules kolektora un saules bateriju paneļu komplektu piegāde”, neatvērt līdz 2023.gada 5.decembrim, plkst.09.00”.Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs), vai elektroniski uz e-pasta adresi: pasts@dttt.lv. Elektroniskajam piedāvājumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un ar norādi: „DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU”.

PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

07.12.2023.

Lēmuma pieņemšanas datums: 05.12.2023.

Iepirkuma uzvarētājs: SIA “ALTENERGO” (par iepirkuma I.daļu)

Kopējā līgumsumma, par kuru ir noslēgts līgums: 2900,00 EUR (neieskaitot PVN)

Par iepirkuma II.daļas preču piegādi – izbeigt iepirkumu bez rezultātiem.