DTTT 2023/45 „Darba apģērbu, apavu un individuālo aizsardzības līdzekļu piegāde”

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTI

28.11.2023.

Iepirkuma identifikācijas numurs un nosaukums: DTTT 2023/45 „Darba apģērbu, apavu un individuālo aizsardzības līdzekļu piegāde”

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 05.12.2023. līdz plkst.08.30.

Piedāvājums jāiesniedz parakstīts (ar paraksta tiesīgās personas parakstu), līdz noteiktajam termiņam Strādnieku ielā 16, Daugavpilī (aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu „KONFIDENCIĀLI”. Tirgus izpētei „Darba apģērbu, apavu un individuālo aizsardzības līdzekļu piegāde”, neatvērt līdz 2023.gada 5.decembrim, plkst.09.00”.Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs), vai elektroniski uz e-pasta adresi: pasts@dttt.lv. Elektroniskajam piedāvājumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un ar norādi: „DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU”.

PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

12.12.2023.

Lēmuma pieņemšanas datums: 05.12.2023.

Iepirkuma uzvarētājs: SIA „PRĀNA Ko”Kopējā līgumsumma, par kuru ir noslēgts līgums: 4557,89 EUR (neieskaitot PVN)