DTTT 2023/46 „Sadzīves tehnikas piegāde”

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTI

28.11.2023.

Iepirkuma identifikācijas numurs un nosaukums: DTTT 2023/46 „Sadzīves tehnikas piegāde”

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 05.12.2023. līdz plkst.08.30.

Piedāvājums jāiesniedz parakstīts (ar paraksta tiesīgās personas parakstu), līdz noteiktajam termiņam Strādnieku ielā 16, Daugavpilī (aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu „KONFIDENCIĀLI”. Tirgus izpētei „Sadzīves tehnikas piegāde”, neatvērt līdz 2023.gada 5.decembrim, plkst.09.00”.Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs), vai elektroniski uz e-pasta adresi: pasts@dttt.lv. Elektroniskajam piedāvājumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un ar norādi: „DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU”.

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTES REZULTĀTIEM

05.12.2023.

Lēmuma pieņemšanas datums: 05.12.2023.

Lēmums:  Nomainīt iepirkuma metodi.