DTTT 2023/52 „Darbnīcu aprīkojuma piegāde”

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTI

05.12.2023.

Iepirkuma identifikācijas numurs un nosaukums: DTTT 2023/52 „Darbnīcu aprīkojuma piegāde”

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 12.12.2023. līdz plkst.08.30.

Piedāvājums jāiesniedz parakstīts (ar paraksta tiesīgās personas parakstu), līdz noteiktajam termiņam Strādnieku ielā 16, Daugavpilī (aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu „KONFIDENCIĀLI”. Tirgus izpētei „Darbnīcu aprīkojuma piegāde”, neatvērt līdz 2023.gada 12.decembrim, plkst.09.00”.Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs), vai elektroniski uz e-pasta adresi: pasts@dttt.lv. Elektroniskajam piedāvājumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un ar norādi: „DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU”.

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTES REZULTĀTIEM

15.12.2023.

Lēmuma pieņemšanas datums: 12.12.2023.

Lēmums:  Izbeigt iepirkumu bez rezultātiem.