DTTT 2024/02 „Tehniskā projekta izstrāde”

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTI

30.01.2024.

Iepirkuma identifikācijas numurs un nosaukums: DTTT 2024/02 „Tehniskā projekta izstrāde”

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 06.02.2024. līdz plkst.08.30. (PAGARINĀTS līdz 13.02.2024. plkst.08.30)

Piedāvājums jāiesniedz parakstīts (ar paraksta tiesīgās personas parakstu), līdz noteiktajam termiņam Strādnieku ielā 16, Daugavpilī (aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu „KONFIDENCIĀLI”. Tirgus izpētei „Tehniskā projekta izstrāde”, neatvērt līdz 2024.gada 13.februārim, plkst.09.00”. Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs), vai elektroniski uz e-pasta adresi: pasts@dttt.lv. Elektroniskajam piedāvājumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un ar norādi: „DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU”.

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTES REZULTĀTIEM

14.02.2024.

Lēmuma pieņemšanas datums: 13.02.2024.

Lēmums:  Izbeigt iepirkumu bez rezultātiem.