DTTT 2024/04 „Vizuālās prezentācijas iekārtu piegāde un uzstādīšana”

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTI

13.02.2024.

Iepirkuma identifikācijas numurs un nosaukums: DTTT 2024/04 „Vizuālās prezentācijas iekārtu piegāde un uzstādīšana”

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 20.02.2024. līdz plkst.08.30.

Piedāvājums jāiesniedz parakstīts (ar paraksta tiesīgās personas parakstu), līdz noteiktajam termiņam Strādnieku ielā 16, Daugavpilī (aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu „KONFIDENCIĀLI”. Tirgus izpētei „Vizuālās prezentācijas iekārtu piegāde un uzstādīšana”, neatvērt līdz 2024.gada 20.februārim, plkst.09.00”. Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs), vai elektroniski uz e-pasta adresi: pasts@dttt.lv. Elektroniskajam piedāvājumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un ar norādi: „DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU”.

Iepirkuma instrukcija

Pretendenta pieteikuma veidlapa

Pretendenta finanšu un tehniskā piedāvājuma veidlapa