DTTT 2024/06 „Rakstāmgaldu piegāde”

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTI

13.02.2024.

Iepirkuma identifikācijas numurs un nosaukums: DTTT 2024/06 „Rakstāmgaldu piegāde”

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 20.02.2024. līdz plkst.08.30.

Piedāvājums jāiesniedz parakstīts (ar paraksta tiesīgās personas parakstu), līdz noteiktajam termiņam Strādnieku ielā 16, Daugavpilī (aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu „KONFIDENCIĀLI”. Tirgus izpētei „Rakstāmgaldu piegāde”, neatvērt līdz 2024.gada 20.februārim, plkst.09.00”. Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs), vai elektroniski uz e-pasta adresi: pasts@dttt.lv. Elektroniskajam piedāvājumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un ar norādi: „DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU”.

PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

01.03.2024.

Lēmuma pieņemšanas datums: 20.02.2024.

Iepirkuma uzvarētājs: SIA „L Bizness group”Kopējā līgumsumma, par kuru ir noslēgts līgums: 863,88 EUR (neieskaitot PVN)