DTTT 2024/07 „Iespieddarbi Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma vajadzībām”

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTI

27.02.2024.

Iepirkuma identifikācijas numurs un nosaukums: DTTT 2024/07 „Iespieddarbi Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma vajadzībām”

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 05.03.2024. līdz plkst.08.30.

Piedāvājums jāiesniedz parakstīts (ar paraksta tiesīgās personas parakstu), līdz noteiktajam termiņam Strādnieku ielā 16, Daugavpilī (aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu „KONFIDENCIĀLI”. Tirgus izpētei „Iespieddarbi Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma vajadzībām”, neatvērt līdz 2024.gada 5.martam, plkst.09.00”.Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs), vai elektroniski uz e-pasta adresi: pasts@dttt.lv. Elektroniskajam piedāvājumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un ar norādi: „DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU”.

PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

15.03.2024.

Lēmuma pieņemšanas datums: 05.03.2024.

Iepirkuma uzvarētāji:

par iepirkuma I.daļu – SIA „Mediare” (kopējā līguma summa 1794,00 EUR neieskaitot PVN); 

par iepirkuma II.daļu – SIA „IVS-D” (kopējā līguma summa 1244,13 EUR neieskaitot PVN).