DTTT 2024/10 „Drukas iekārtu kasetņu uzpilde un atjaunošana”

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTI

19.03.2024.

Iepirkuma identifikācijas numurs un nosaukums: DTTT 2024/10 „Drukas iekārtu kasetņu uzpilde un atjaunošana”

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 26.03.2024. līdz plkst.08.30.

Piedāvājums jāiesniedz parakstīts (ar paraksta tiesīgās personas parakstu), līdz noteiktajam termiņam Strādnieku ielā 16, Daugavpilī (aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu „KONFIDENCIĀLI”. Tirgus izpētei „Drukas iekārtu kasetņu uzpilde un atjaunošana”, neatvērt līdz 2024.gada 26.martam, plkst.09.00”. Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs), vai elektroniski uz e-pasta adresi: pasts@dttt.lv. Elektroniskajam piedāvājumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un ar norādi: „DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU”.

PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

02.04.2024.

Lēmuma pieņemšanas datums: 26.03.2024.

Iepirkuma uzvarētājs: SIA „BRONET”

Kopējā līgumsumma, par kuru ir noslēgts līgums: 994,50 EUR (neieskaitot PVN)