DTTT 2024/13 „Datortehnikas un drukas iekārtu tehniskā apkope un remonts”

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTI

16.04.2024.

Iepirkuma identifikācijas numurs un nosaukums: DTTT 2024/13 „Datortehnikas un drukas iekārtu tehniskā apkope un remonts”

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 23.04.2024. līdz plkst.08.30.

Piedāvājums jāiesniedz parakstīts (ar paraksta tiesīgās personas parakstu), līdz noteiktajam termiņam Strādnieku ielā 16, Daugavpilī (aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu „KONFIDENCIĀLI”. Tirgus izpētei „Datortehnikas un drukas iekārtu tehniskā apkope un remonts”, neatvērt līdz 2024.gada 23.aprīlim, plkst.09.00”.Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs), vai elektroniski uz e-pasta adresi: pasts@dttt.lv. Elektroniskajam piedāvājumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un ar norādi: „DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU”.

PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

02.05.2024.

Lēmuma pieņemšanas datums: 23.04.2024.

Iepirkuma uzvarētājs: SIA „PRINT & SERVISS” Kopējā līgumsumma, par kuru ir noslēgts līgums: 9999,99 EUR (neieskaitot PVN)