DTTT 2024/18 „Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma videonovērošanas sistēmas tehniskā apkope un remonts”

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTI

14.05.2024.

Iepirkuma identifikācijas numurs un nosaukums: DTTT 2024/18 „Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma videonovērošanas sistēmas tehniskā apkope un remonts”

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 21.05.2024. līdz plkst.08.30.

Piedāvājums jāiesniedz parakstīts (ar paraksta tiesīgās personas parakstu), līdz noteiktajam termiņam Strādnieku ielā 16, Daugavpilī (aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu „KONFIDENCIĀLI”. Tirgus izpētei „Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma videonovērošanas sistēmas tehniskā apkope un remonts”, neatvērt līdz 2024.gada 21.maijam, plkst.09.00”.Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs), vai elektroniski uz e-pasta adresi: pasts@dttt.lv. Elektroniskajam piedāvājumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un ar norādi: „DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU”.

Iepirkuma instrukcija

Pretendenta pieteikuma veidlapa

Pretendenta finanšu un tehniskā piedāvājuma veidlapa

Pretendenta pieredzes apraksta veidlapa