DTTT 2024/19 „Pārtikas produktu piegāde Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma mācību procesa nodrošināšanai”

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTI

28.05.2024.

Iepirkuma identifikācijas numurs un nosaukums: DTTT 2024/19 „Pārtikas produktu piegāde Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma mācību procesa nodrošināšanai”

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 04.06.2024. līdz plkst.08.30.

Piedāvājums jāiesniedz parakstīts (ar paraksta tiesīgās personas parakstu), līdz noteiktajam termiņam Strādnieku ielā 16, Daugavpilī (aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu „KONFIDENCIĀLI”. Tirgus izpētei „Pārtikas produktu piegāde Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma mācību procesa nodrošināšanai”, neatvērt līdz 2024.gada 4.jūnijam, plkst.09.00”.Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs), vai elektroniski uz e-pasta adresi: pasts@dttt.lv. Elektroniskajam piedāvājumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un ar norādi: „DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU”.

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTES REZULTĀTIEM

05.06.2024.

Lēmuma pieņemšanas datums: 04.06.2024.

Lēmums:  Izbeigt iepirkumu bez rezultātiem.