DTTT 2024/20 „Virtuālās realitātes briļļu komplekta piegāde”

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTI

28.05.2024.

Iepirkuma identifikācijas numurs un nosaukums: DTTT 2024/20 „Virtuālās realitātes briļļu komplekta piegāde”

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 04.06.2024. līdz plkst.08.30.

Piedāvājums jāiesniedz parakstīts (ar paraksta tiesīgās personas parakstu), līdz noteiktajam termiņam Strādnieku ielā 16, Daugavpilī (aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu „KONFIDENCIĀLI”. Tirgus izpētei „Virtuālās realitātes briļļu komplekta piegāde”, neatvērt līdz 2024.gada 4.jūnijam, plkst.09.00”.Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs), vai elektroniski uz e-pasta adresi: pasts@dttt.lv. Elektroniskajam piedāvājumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un ar norādi: „DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU”.

Iepirkuma instrukcija

Pretendenta pieteikuma veidlapa

Pretendenta finanšu un tehniskā piedāvājuma veidlapa