“Atbalsts bezdarbnieku izglītībai”, Nr. 7.1.1.0/15/I/001.

Profesionālās izglītības kompetences centrs “Daugavpils tehnikums” kopš 2017.gada projekta mērķa grupām piedāvā apgūt tālākizglītības programmas kvalifikāciju “Elektrotehniķis”, “Datorsistēmu tehniķis” un “Drēbnieks” ieguvei.

Projekta īstenošanas pamats: Ministru kabineta 2011. gada 25. janvāra noteikumi Nr. 75 “Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem” un Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumi Nr. 836 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam” īstenošanas noteikumi”.

Projekta mērķis: veicināt bezdarbnieku un darba meklētāju konkurētspēju darba tirgū.

Mērķa grupas: Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrēti bezdarbnieki un darba meklētāji, īpaši ar zemu un darba tirgus prasībām neatbilstošu prasmju un kvalifikācijas līmeni.

Projekta īstenošanas termiņš Daugavpils tehnikumā: līgumsaistības no 2017. līdz 2021. gadam. 

Kontaktinformācija: izglītības metodiķe Anda Bernāne, tālr. +371 27741522, e-pasts anda.bernane@daugvt.lv.