“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, Nr.8.3.4.0/16/I/001

PIKC “Daugavpils tehnikums” 2017. gada 4.septembrī, noslēdzot sadarbības līgumu, ir iesaistījies Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanā.

Projekta īstenotājsIzglītības kvalitātes valsts dienests
Sadarbības partneri– Latvijas pašvaldības;
– Valsts profesionālās izglītības iestādes;
Projekta mērķisSamazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem.
Projekta īstenošanas laiks16.03.2017.–31.12.2022.
Projekta mērķgrupa5.–12. klases vispārizglītojošo programmu skolēni;
1.–4. kursa profesionālās izglītības programmu audzēkņi.
Projektā sniegtais atbalstsKonsultācijas (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, speciālās izglītības pedagogs, surdotulks, asistents, ergoterapeits);
Atkarībā no nepieciešamības kompensācija par:
sabiedriskā transporta biļetēm (nokļūšanai no dzīvesvietas izglītības iestādē vai mācību prakses vietā un atpakaļ);
individuālo mācību līdzekļu iegādi;
naktsmītnēm;
ēdināšanu;
individuālās lietošanas priekšmetiem;
speciālo transportu.
Projekta īstenošanas pamatsMinistru kabineta 12.07.2016. noteikumi Nr. 460 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanas noteikumi
FinansējumsSpecifiskajam atbalstam plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 39 812 376 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 33 840 519 euro un valsts budžeta finansējums 5 971 857 euro.
KontaktinformācijaDaugavpils tehnikuma projekta koordinatore Dina Ļecka, tāl. 26494164, E-pasts dina.lecka@daugvt.lv
Kontaktinformācija Izglītības kvalitātes valsts dienestāTālr.: 28684847
E-pasts: pmp@ikvd.gov.lv
Plašāka informācija par projektuhttps://ikvd.gov.lv/esf-projekts/
www.pumpurs.lv
https://www.facebook.com/pumpurs.lv/