Daugavpils tehnikuma projektu arhīvs

PIKC “Daugavpils tehnikums” ir ilggadēja pieredze starptautisku un vietēja mēroga projektu koordinēšanā un partnerībā. Lai īstenotu tehnikuma attīstības, kā arī internacionalizācijas stratēģiju, izglītības iestāde iesaistās dažādu projektu koordinēšanā gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī: 
– lai nodrošinātu mūsdienīgu mācību procesu, Daugavpils tehnikums aktīvi iesaistās Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda, Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta programmās un citos projektos, kas ir ļāvis modernizēt tehnikuma infrastruktūru un mācību iestādē uzstādīt jaunu aprīkojumu, iekārtas un tehnoloģijas;
– lai sekmētu tehnikuma internacionalizācijas procesu, Daugavpils tehnikumā tiek mērķtiecīgi ieviestas un īstenotas dažādas starptautiskās mobilitātes pieejas, piedaloties mūžizglītības, Eiropas Savienības Erasmus+ programmas skolu sektora un profesionālās izglītības sektora mobilitāšu projektos, Erasmus+ programmas stratēģisko partnerību projektos, kā arī Ziemeļvalstu Ministru padomes Nordplus programmas Jauniešu apakšprogrammas projektos.

Kopš 2011. gada Daugavpils tehnikumā ir izveidota Projektu un ārējo sakaru nodaļa, kuras pamatuzdevums ir veicināt Daugavpils tehnikuma iesaisti dažāda veida un līmeņa projektu realizācijā, kā arī veicināt izglītības iestādes atpazīstamību starptautiskā vidē. Daugavpils tehnikums vienmēr ir aktīvi iesaistījies dažādu projektu ieviešanā, īpašu uzmanību veltot mācību vides uzlabošanai, kā arī pedagogu un izglītojamo kvalifikācijas un konkurētspējas paaugstināšanai. Kopš 2014. gada Daugavpils tehnikumā ir realizēti vairāk nekā 40 dažādi projekti. Mācību iestādē ir izveidots plašs starptautisko sadarbības partneru tīkls, īstenojot dažādas izglītojošas, kultūras un sporta aktivitātes ar izglītības iestādēm no dažādām valstīm. Šobrīd ir parakstīti 13 starptautiskās partnerības līgumi ar ārvalstu izglītības iestādēm.