“Skolotāju profesionālā pilnveide Eiropā”, Nr.2017-1-LV01-KA101-035206

Projekta īstenošanas periods: 2017./2018. mācību gads.

Mācību mobilitāte: izglītojošu kursu un semināru apmeklējums ārzemēs šādās jomās – angļu valoda (2 skolotāji – Lielbritānija), vācu valoda (2 skolotāji – Slovēnija, Horvātija), ekonomika (1 skolotājs – Itālija) un sports (1 skolotājs – Lielbritānija).

Sasniegtie mērķi: gūtās zināšanas, prasmes un iemaņas skolotāji izmantoja esošo mācību priekšmetu programmu pilnveidošanā un jaunu izstrādē, atbalsta materiālu papildināšanā un mācību metodisko kompleksu pilnveidošanā, jaunu mācību metožu un formu pielietošanā.
Tehnikumā izstrādātas 2 jaunas mācību priekšmetu programmas: profesionālās vidējās izglītības programma topošajiem klientu apkalpošanas speciālistiem, kuriem ir priekšzināšanas vācu valodā; angļu valodas programma audzēkņu sagatavošanai praksēm ārzemēs. Tehnikumā pilnveidoti un izstrādāti mācību metodisko materiālu kompleksi: ekonomikas priekšmeta pasniegšanā – kā radoši attīstīt starptautiskās uzņēmējdarbības pamatprasmes audzēkņiem un kā uzņēmējdarbības mācību jomā izmantot tematiskos pētījumus; angļu valodas priekšmeta pasniegšanā, lai nodrošinātu IT tehnoloģiju un programmatūras pielietojumu svešvalodu apguvē; vācu valodas priekšmeta pasniegšanā, lai pilnveidotu zināšanas par novadpētniecības izzināšanas elementu integrēšanu mācību procesā; valsts un starptautiska mēroga sporta pasākumu kvalitatīvai organizēšanai.

Kontaktinformācija: Projektu un ārējo sakaru nodaļa, Strādnieku iela 16, 203.kab., Daugavpils. 
Tālr. 65436893; e-pasts: projekti@daugvt.lv