Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) izveidots 1975. gadā, lai izlīdzinātu reģionālās atšķirības Kopienas ietvaros. Šī fonda ietvaros palīdzība tiek sniegta mazāk attīstītajiem reģioniem, galvenokārt koncentrējoties uz publiskās infrastruktūras uzlabošanu un uzņēmējdarbības veicināšanu.

ERAF finansējums paredzēts šādiem pasākumiem:
– biznesa vides sakārtošanai un konkurētspējas paaugstināšanai, jo īpaši mazajos un vidējos uzņēmumos;
– vietējās ekonomikas, t.sk. tūrisma un kultūras mantojuma saglabāšanai;
izpētei un tehnoloģiju attīstībai;
vietējo, reģionālo transporta, telekomunikāciju un enerģētikas tīklu un tiem piekļaujošās infrastruktūras attīstībai;
vides aizsardzībai un attīstībai;
potenciāla celšanai pētniecībā, zinātnē un tehnoloģijās u.c.

Papildinformācija: https://www.esfondi.lv/eiropas-regionalas-attistibas-fonds