“Izglītība bez robežām: mācīties, kvalificēties, pētīt”, Nr. 2016-1-LV01-KA101-022422

Projekta īstenošanas periods: 2016./2017. mācību gads.

Mācību mobilitāte: izglītojošo kursu un semināru apmeklējums ārzemēs šādās jomās – angļu valoda (1 skolotājs – Lielbritānija), vācu valoda (2 skolotāji – Vācija, Austrija), ekonomika (1 skolotājs – Malta), vides zinības (1 skolotājs – Grieķija), sports (2 skolotāji – Lielbritānija, Spānija).

Sasniegtie mērķi: gūtās zināšanas, prasmes un iemaņas skolotāji izmantoja esošo izglītības programmu pilnveidošanā un jaunu izglītības programmu izstrādē, atbalsta materiālu papildināšanā un mācību metodisko kompleksu pilnveidošanā, jaunu mācību metožu un formu pielietošanā mūsdienīgāka mācību procesa organizēšanai skolā. Tika izstrādātas 2 jaunas izglītības programmas: intensīvā angļu valodas apmācības programma audzēkņiem, lai izglītojamos aktīvāk iesaistītu mācību procesā un paaugstinātu sekmību; intensīvā vācu valodas autorprogramma audzēkņu sagatavošanai praksēm ārzemēs, lai izglītojamie prakses vietās uzņēmumos brīvi pārvaldītu vācu valodu. Tika izstrādātas 2 jaunas fakultatīvu nodarbību programmas: veselīga dzīvesveida uzturēšanai, lai sporta nodarbības būtu pievilcīgas ne tikai tiem jauniešiem, kas mācās pie mums, bet arī potenciālajiem studēt gribētājiem tehnikumā; ilgtspējīgā vides izglītībā, kurā varēs iesaistīties arī tie audzēkņi, kam vides zinības kā priekšmets nav iekļauts izglītības programmā.

Kontaktinformācija: Projektu un ārējo sakaru nodaļa, Strādnieku iela 16, 203.kab., Daugavpils. 
Tālr. 65436893; e-pasts: projekti@daugvt.lv