KA1 Pieaugušo izglītības sektors

Erasmus+ mācību mobilitātes ir iespēja izglītībā un apmācībā iesaistītajiem mācīties un gūt pieredzi ārvalstīs, dodoties uz kādu no Erasmus+ partnervalstīm, lai padziļinātu savu profesionalitāti un atpakaļ uz Latviju pārvestu jaunu akadēmisko, profesionālo un dzīves pieredzi.

Erasmus+ programma sākotnējās profesionālās izglītības audzēkņiem un mācekļiem, kā arī sākotnējās profesionālās izglītības iestāžu nesenajiem absolventiem (mobilitāte jāīsteno 1 gada laikā pēc izglītības iestādes absolvēšanas) sniedz iespēju īstenot praksi ārvalstu uzņēmumos vai kombinēti mācību iestādē un uzņēmumā. 

Mācību mobilitātes mērķis ir atbalstīt audzēkņu un mācekļu iespējas iegūt prasmes, iemaņas un kompetences, kas veicinās viņu personīgo izaugsmi, nodarbinātību un iespējas iekļauties Eiropas darba tirgū.

Erasmus+ programma atbalsta profesionālās izglītības personāla starptautisko mācību mobilitāti profesionāļiem, kas ikdienā nodrošina profesionālo izglītību un mācības un/vai kuri ir iesaistīti nosūtošās organizācijas stratēģiskajā attīstībā. 

Mācību mobilitātes mērķi ir atbalstīt iespējas cilvēkiem visa mūža garumā gūt zināšanas prasmes, iemaņas un kompetences, kas veicinātu viņu profesionālo izaugsmi, nodarbinātību un izredzes iekļauties Eiropas darba tirgū, kā arī atbalstīt inovāciju ieviešanu un kvalitātes sistēmu uzlabošanu profesionālās izglītības un mācību iestādēs un sistēmā kopumā.

Papildus informācija: https://www.erasmusplus.lv/lat/ 

Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma pieaugušo izglītības sektora projekti: