KA2 Sadarbības (stratēģiskās) partnerības

Erasmus+ programmas stratēģiskās partnerības atbalsta inovatīvas prakses attīstību, nodošanu un/vai īstenošanu, kā arī kopīgu iniciatīvu īstenošanu, lai atbalstītu sadarbību, mācīšanos no līdzbiedriem un pieredzes apmaiņu Eiropas līmenī.
 
Pēc mērķa un būtības iespējami divu veidu stratēģisko partnerību projekti: 
Inovāciju atbalsta projekti 
Paredz izstrādāt inovatīvus rezultātus, un/vai tie saistīti ar nesen izstrādātu jau eksistējošu rezultātu un inovatīvu ideju intensīvas izplatīšanas un ieviešanas aktivitātēm. Projektu pieteicējiem ir iespēja prasīt noteiktu budžeta daļu intelektuālo rezultātu izstrādei un rezultātu izplatīšanas pasākumiem, lai tādējādi tiešā veidā būtu saistība ar aktivitātes inovatīvo aspektu. 

Labas pieredzes apmaiņas atbalsta projekti 
Ļauj organizācijām attīstīt un stiprināt tīklojumus, paaugstināt savu kapacitāti un darboties starptautiskā līmenī, apmainīties un salīdzināt idejas, prakses un metodes. Labas pieredzes apmaiņas atbalsta projektiem netiek paredzēts finansējums intelektuālo rezultātu izstrādei. Projektos var radīt arī taustāmus rezultātus un ir jānodrošina to izplatīšana. Pasākumiem jābūt samērojamiem ar projektu mērķiem un mērogu. Rezultātu izstrādi un aktivitātes finansē no budžeta kategorijas “Projekta vadība un īstenošana”. 
 
Stratēģiskajām partnerībām jābūt vērstām uz vismaz vienu Erasmus+ programmas horizontālo prioritāti vai atbilstošā izglītības sektora prioritāti. Stratēģiskās partnerības var veidot viena sektora ietvaros vai tās var būt arī starp vairākiem sektoriem.

Papildus informācija: https://www.erasmusplus.lv/lat/ 

Daugavpils tehnikuma stratēģiskās partnerības projekti: