Kas mēs esam

Daugavpils tehnikums ir valsts dibināta un Izglītības un zinātnes ministrijas pakļautībā esoša izglītības iestāde, kuras darbības pamatvirziens ir izglītojoša un audzinoša darbība, īstenojot licencētas un akreditētas profesionālās izglītības programmas, lai nodrošinātu valsts profesionālās izglītības standartos (valsts profesionālās vidējās izglītības standartā un valsts arodizglītības standartā) noteikto mērķu sasniegšanu. Iestāde papildus profesionālās izglītības programmu īstenošanai veic reģionālā metodiskā centra, pedagogu tālākizglītības centra un ārpus formālās izglītības sistēmas iegūtās profesionālās kompetences novērtēšanas funkcijas.

Daugavpils tehnikuma misija:

Daugavpils tehnikums, kā senākā Latgales profesionālās izglītības iestāde, sniedz praksē balstītu profesionālo izglītību dažādu vecumu iedzīvotājiem, ikvienam nodrošinot iespēju apgūt kvalitatīvas, ilgtspējīgas, darba dzīvei un personīgajai izaugsmei nepieciešamās, kā arī darba tirgū Latvijā un Eiropā pieprasītās profesionālās iemaņas un prasmes. 

Daugavpils tehnikuma vīzija (virsmērķis):

Kļūt par ilgtspējīgu prestižāko PII Latgalē, profesionālās izcilības centru, kas garantē zināšanu, prasmju un iemaņu apgūšanu, kura absolventi ir pieprasīti speciālisti Latvijas un Eiropas darba tirgū un spēj sekmīgi iekļauties dzīves reālijās.

Īss apraksts

Daugavpils tehnikuma kā profesionālās izglītības iestādes (turpmāk – PII) vēsture sākas 1921.gadā, savukārt mūsdienu izglītības vēsture sākas ar 2011.gadu, kad tika apvienota Daugavpils 1.profesionālā vidusskola un Latgales transporta un sakaru tehniskā skola (2011.gada 1.marta Ministru kabineta rīkojums Nr. 81 “Par Latgales Transporta un sakaru tehniskās skolas un Daugavpils 1.arodvidusskolas reorganizāciju un Daugavpils Valsts tehnikuma izveidi”). 2015.gada 1.janvārī Daugavpils tehnikumam tika piešķirts profesionālās izglītības kompetences centra statuss (2014.gada 23.decembra Ministru kabineta rīkojums Nr. 816 “Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Daugavpils Profesionālajai vidusskolai”). 
Daugavpils tehnikums ir inovatīva profesionālās izglītības iestāde ar mūsdienīgu tehnoloģiskajām prasībām atbilstošu materiāli tehnisko nodrošinājumu. Izglītības iestāde piedāvā iespēju klātienē vai neklātienē apgūt kādu no 19 izglītības programmām 6 tematiskajās jomās: 
datorika (datorsistēmu tehniķis, programmēšanas tehniķis);
komerczinības un administrēšana (transporta pārvadājumu komercdarbinieks);
klientu apkalpošanas speciālists; loģistikas darbinieks);
inženierzinātnes un tehnoloģijas (mašīnbūves tehniķis);
elektrotehniķis;
automehāniķis;
transporta vagonu tehniķis;
sliežu ceļu saimniecības tehniķis;
lokomotīvju saimniecības tehniķis);
ražošana un pārstrāde (tērpu izgatavošanas un stila speciālists; šuvēja palīgs);
individuālie pakalpojumi (frizieris);
transporta pakalpojumi (dzelzceļa transporta pārvadājumu organizācijas un kustības drošības tehniķis).
Sākot ar 2021./2022. mācību gadu, Daugavpils tehnikums piedāvā vēl 2 profesionālās izglītības programmas apguvei uz vispārējās vidējās izglītības bāzes, ļaujot iegūt telekomunikāciju tehniķa un lokomotīvju saimniecības tehniķa kvalifikāciju (4.LKI).
2020.gada 1.oktobrī Daugavpils tehnikumā profesionālo izglītību apgūst 783 audzēkņi (710 audzēkņi ar pamatizglītību, kā arī 73 audzēkņi ar vidējo izglītību). Tehnikumā strādā 89 profesionāli un pieredzējuši pedagogi un pedagoģiskie darbinieki. Pedagoģiskais personāls ir ar atbilstošu izglītību: augstākā izglītība ir 32 pedagogiem, maģistra grāds – 51, doktora grāds – 2 skolotājiem, savukārt 3 darbinieki šobrīd iegūst bakalaura izglītību un 1 – studē doktorantūrā.
Mācību process Daugavpils tehnikuma audzēkņiem tiek organizēts trīs mācību korpusos (Strādnieku ielā 16, Mendeļejeva ielā 1, Varšavas ielā 23, Daugavpilī), automobiļu diagnostikas darbnīcā (Varšavas ielā 21a, Daugavpilī), kā arī divās ieslodzījuma vietās: Daugavpils cietumā (18.novembra ielā 66, Daugavpilī) un Daugavgrīvas cietumā (Lielā ielā 1, Daugavpilī). 2020. gada beigās tehnikuma mācību kompleksu papildināja mūsdienīga dzelzceļa transporta laboratorija un simulatoru ēka (Bauskas ielā 23), kas ar ES struktūrfondu atbalstu tika izveidota tehnikuma teritorijā esošās nepabeigtās baseina ēkas vietā. Mācību korpusā Strādnieku ielā izglītojamajiem un pedagogiem ir pieejama plaša bibliotēka ar lasītavu. Tehnikumam ir divas dienesta viesnīcas – Bauskas ielā 23 un 25. 
Tehnikumā pēdējo 8 gadu laikā ir notikusi strauja infrastruktūras modernizācija, ES fondu projektu ietvaros ir izveidotas ar mūsdienu tehnoloģijām aprīkotas darbnīcas un laboratorijas automehāniķiem, metālapstrādātājiem, elektrotehniķiem, dzelzceļa transporta un pakalpojumu, šūto izstrādājumu programmu topošajiem speciālistiem. Moderno tehnoloģiju aprīkojums tiek aktīvi pielietots mācību nodarbībās, praktisko darbu izstrādē, laboratoriju darbos, demonstrējumos un prakses darbu veikšanā, kas liecina par mūsdienu prasībām atbilstošu pedagoģiskā procesa organizāciju un atbilst aktuālajiem mācību priekšmetu standartiem.

Tā kā Daugavpils tehnikums ir viens no profesionālās izglītības kompetences centriem Latgales reģionā, kā arī ir veidojies uz seniem pamatiem, nepārtraukti nodrošinot profesionālo izglītību tieši tehniskajās nozarēs, tehnikums, turpinot nodrošināt tieši augstas kvalitātes profesionālo izglītību, ir noteicis sev kā profesionālās izglītības iestādei šādu redzējumu par savu misiju un attīstības vīziju.

Daugavpils tehnikuma misija:
Daugavpils tehnikums, kā senākā Latgales profesionālās izglītības iestāde, sniedz praksē balstītu profesionālo izglītību dažādu vecumu iedzīvotājiem, ikvienam nodrošinot iespēju apgūt kvalitatīvas, ilgtspējīgas, darba dzīvei un personīgajai izaugsmei nepieciešamās, kā arī darba tirgū Latvijā un Eiropā pieprasītās profesionālās iemaņas un prasmes. 

Daugavpils tehnikuma vīzija (virsmērķis):
Kļūt par ilgtspējīgu prestižāko PII Latgalē, profesionālās izcilības centru, kas garantē zināšanu, prasmju un iemaņu apgūšanu, kura absolventi ir pieprasīti speciālisti Latvijas un Eiropas darba tirgū un spēj sekmīgi iekļauties dzīves reālijās.

Lai jebkura iestāde varētu funkcionēt un attīstīties, tās darbībai ir jābūt balstītai noteiktos kritērijos, kas veicina kolektīva saliedētību un organizācijas izaugsmi. Šie kritēriji jeb organizācijas vērtības nosaka, kā organizācija spēs funkcionēt nākotnē un kādu tēlu tā par sevi radīs, līdz ar to tika noteiktas šādas Daugavpils tehnikuma vērtības:
Cilvēkresursi 
Cilvēkresursi: profesionāla un vienota komanda, kā rezultātā veidojas stiprināta piederības sajūta vienotai izglītības iestādei, vienota mērķvirzība un attīstība.
Profesionalitāte/izcilība
Profesionalitāte/izcilība: kā virsuzdevums attīstībai tā apvieno pārliecinošu kvalitāti kā izglītībā, tā arī pakalpojumos un iekšējos procesos, jo tieši personāla pieredze ir viens no tehnikuma “kapitāla instrumentiem”, un tā caurvij un pamato visu, kas jau ir sasniegts, kā arī kļūs par vienu no stūrakmeņiem nākotnes sasniegumiem.
Zināšanas/zināšanu kvalitāte
Zināšanu kvalitāte: fundamentāla organizācijas vērtība, savienojot profesionalitāti un kvalitāti; tā ir pamats tehnikuma līdzšinējiem sasniegumiem un tiek nodota tehnikuma izglītojamiem, veidojot viņu profesionālās dzīves un darbības bāzi.
Sadarbība
Sadarbība: neapstrīdama jomu kompetence, cilvēkresursu un tehnoloģiskā līderība; tā ne tikai ļauj saliedēt tehnikuma personālu, veidojot darbam pievilcīgu mikroklimatu, bet arī veicina turpmāku izaugsmi un attīstību.
Inovācijas
Inovācijas: mērķtiecīgs tehnikuma fokuss uz zināšanu un pakalpojumu attīstību, pilnveidi; moderna materiāli tehniskā bāze, kas ļauj izglītojamiem ne tikai nodrošināt pilnvērtīgu un aktuālu profesionālo izglītību, bet arī iepazīstina viņus ar jomas tehnoloģijām, kas ļaus viņiem vieglāk integrēties nākotnes darba tirgū.
Ilgtspēja 
Ilgtspēja: kopīgs darbs, kas vērsts uz izpratnes veicināšanu un rīcības iedzīvināšanu saistībā ar cilvēka un vides mijiedarbību; mācību apstākļi un vide, kas veicina tolerances, iekļaušanas un pārdomātas, racionālas rīcības principu attīstību izglītojamajiem.  

Stratēģiskās prioritātes jeb stratēģiskie attīstības virzieni
Augsta līmeņa ilgtspējīgas kvalitatīvas profesionālās izglītības nodrošināšana plašam iedzīvotāju lokam
Jaunu profesionālās izglītības programmu izstrāde un ieviešana, jo īpaši zaļās enerģētikas, datorikas u.c. pieprasītās jomās
Pieaugušo izglītības virziena attīstīšana
Profesionālās izcilības centra statusa iegūšana kopā ar augstākās izglītības iestādi
Starptautiskās atpazīstamības un sadarbības veicināšana