“Kompetenču pieejā balstīts mācību saturs”, Nr. 2019-1-LV01-KA101-060158

Projekta īstenošanas periods: 2019. gada septembris – 2021. gada jūlijs

Mācību mobilitāte: izglītojošu kursu un semināru apmeklējums, darba vērošana ārzemēs šādās jomās: angļu valoda (2 skolotāji – Itālija, Portugāle), vācu valoda (2 skolotāji – Vācija, Itālija), ekonomika (1 skolotājs – Itālija), izglītības darba pilnveidošana (1 izglītības darba metodiķis – Portugāle), starptautiskās sadarbības darba pilnveidošana (1 starptautisko projektu koordinators – Somija).

Mērķis: atbalstīt skolotāju profesionālās meistarības pilnveidi un personīgo izaugsmi kursos un mācībās, darba vērošanā ārzemēs, lai viņi iegūtu jaunas zināšanas, prasmes un kompetences skolas ilgtspējīgas attīstības prioritāšu un praktisko vajadzību nodrošināšanā, izzinot:
kā uzlabot svešvalodu (angļu un vācu valodas) mācīšanu un mācīšanos: 2 kursi un 2 darba vērošanas – jaunu mācību metožu apguve (“Apgrieztā klase” un kooperatīvā mācīšanās), dažādu paņēmienu izmantošana svešvalodu mācīšanā starpkultūru vidē un svešvalodas apguve, izmantojot apmācībā mākslas vidi;
kā uzlabot ekonomikas mācīšanu un mācīšanos: darba vērošana – uzņēmējdarbības programmu “Skolas karstais gars” un “Zinātnes un tehnoloģiju izaicinājumi” elementu integrēšana ekonomikas nodarbībās;
kā pilnveidot caurviju kompetenču pieeju izmantošanu mācību procesā vispārizglītojošos priekšmetos:
darba vērošana – skolas lomas un uzdevumu apzināšana, pakāpeniski ieviešot kompetenču pieejā balstītu mācību saturu;
kā saturiski un daudzveidīgi ārvalstu skolotājiem organizēt darba vērošanu Daugavpils tehnikumā: darba vērošana, skolas lomas un uzdevumu apzināšana starptautiskā vidē, organizējot skolotāju tālākizglītību un skolas atpazīstamību Eiropā.

Īstenošana: Projekts ir īstenots veiksmīgi, tomēr tā īstenošanas gaitā savas korekcijas ieviesa Covid-19 vīrusa izraisītā pandēmija. Tādējādi visas pedagogu mobilitātes tika īstenotas kā virtuālās mobilitātes. Ņemot vērā jau tā nelielo apmācības piedāvājumu vācu valodas skolotājiem, diemžēl nebija iespējams nodrošināt virtuālo kursu apmeklējumu, līdz ar to tika pieņemts lēmums nodrošināt līdzvērtīga satura apmācību angļu valodas skolotājam, kas bija pieejama virtuāli. Tāpat projekta īstenošanas gaitā radās iespēja projektā iesaistīt vēl vienu skolotāju kā papildu dalībnieku, tādējādi paplašinot pedagogu loku, kas varēja piedalīties virtuālajā pieredzes apmaiņā. Neskatoties uz šīm grūtībām, pilnībā izdevās īstenot visas projekta aktivitātes un sasniegt tā mērķus. 


Kontaktinformācija: Projektu un ārējo sakaru nodaļa, Strādnieku iela 16, 203.kab., Daugavpils. 
Tālr. 65436893; e-pasts: projekti@daugvt.lv