“Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana Daugavpils Profesionālajā vidusskolā”, Nr.2013/0032/3DP/3.1.1.1.0/13/IPIA/VIAA/002

2013. gada 11. decembrī Valsts izglītības attīstības aģentūra noslēdza Vienošanos ar Daugavpils Profesionālo vidusskolu par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana Daugavpils Profesionālajā vidusskolā” (Nr.2013/0032/3DP/3.1.1.1.0/13/IPIA/VIAA/002) īstenošanu.

Projekta mērķis: profesionālās izglītības programmu īstenošanu nodrošinošās infrastruktūras uzlabošana Daugavpils tehnikumā, lai veicinātu profesionālās izglītības atbilstību darba tirgus prasībām.

Projekta mērķa grupa: Daugavpils tehnikuma izglītojamie un pedagogi.

Projekta laikā īstenotas šādas galvenās aktivitātes: veikti infrastruktūras uzlabojumi, tai skaitā ēku un telpu renovācija trijos mācību korpusos Strādnieku ielā 16, Mendeļejeva ielā 1, Varšavas ielā 23 un Automobiļu diagnostikas darbnīcā Varšavas ielā 21A; divu dienesta viesnīcu Bauskas ielā 23 un Bauskas ielā 25 telpu vienkāršota renovācija; modernizēti mācību kabineti (divi fizikas, divi ķīmijas, ģeodēzijas); septiņas mācību darbnīcas (automobiļu diagnostikas, dzelzceļa transporta, metināšanas, virpošanas, frēzēšanas, šūšanas, elektromontāžas un elektrolaboratorija), astoņas datorklases un pārējie kabineti prioritāro izglītības programmu īstenošanai, bibliotēka un pilnībā modernizēti datortīkli.

Rezultātā: Daugavpils tehnikumā uzlabota profesionālās vidējas izglītības programmu “Dzelzceļa transports”, “Autotransports”, “Enerģētika” un arodizglītības programmu “Metālapstrāde”, “Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģijas” īstenošanu nodrošinošā infrastruktūra un modernizēts mācību aprīkojums atbilstoši darba tirgus prasībām; renovēti trīs mācību korpusi, renovēta Automobiļu diagnostikas darbnīca, kā arī divas dienesta viesnīcas.

Projekta īstenošanas ilgums: 25 mēneši (sākums 11.12.2013., projekta beigu datums 31.12.2015.).

Projekta kopējās izmaksas: 11 303 041,82 EUR, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums – 9 720 614,85 EUR (86 %), nacionālais līdzfinansējums – 1 582 426,97 EUR (14 %).

Kontaktinformācija: Projektu un ārējo sakaru nodaļa, Strādnieku iela 16, 203.kab., Daugavpils. 
Tālr. 65436893; e-pasts: projekti@daugvt.lv