“Mācību kvalitātes uzlabošana inženierzinātņu mācību priekšmetos sākotnējās profesionālās izglītības programmās”, Nr. 2010/0084/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/030

Projekta mērķis: uzlabot sākotnējās profesionālās izglītības kvalitāti, nodrošinot sabalansētu kompetenču un prasmju apguvi profesionālai kvalifikācijai un mobilitātei.

Apakšaktivitātes mērķa grupa: izglītojamie sākotnējās profesionālās izglītības programmās un profesionālās izglītības pedagogi.

Projekta plānotie rezultāti: izstrādāti inženierzinātņu priekšmetu “Mehānika”, “Materiālzinības”, “Metālu tehnoloģija”, “Rasēšana” moduļi un programmas, izmantojot Starptautiskās Darba organizācijas modulāro pieeju apmācībā, sastādītas rekomendācijas un īstenotas inovatīvas modulārās izglītības programmas; izstrādāta mācību priekšmeta skolotāja Rokasgrāmata; izstrādātas darba burtnīcas izglītojamiem; izstrādāta mācību sasniegumu vērtēšanas sistēma ar matemātisku metožu pielietošanu (testi, paškontroles jautājumi, pārbaudes darbi u.c.), pilnveidotas mācību priekšmetu metodikas ar konsultatīva atbalsta sistēmas izstrādi; izveidota un ieviesta mācību līdzekļu sistēma (klasifikators, vārdnīca, pašu paraugi); izstrādātas praktisko apmācību un mācību prakses programmas ārpus izglītības iestādes; izstrādāti atbalsta konspekti matemātikā, fizikā, ķīmijā pamatizglītības pamatzināšanu izlīdzināšanai; kā arī veicināta valsts valodas un svešvalodu apguve. Projekta ietvaros izstrādāta elektroniska apmācību un zināšanu pārbaudes sistēma un e-mācību vides risinājuma plašāka ieviešana.

Projekta īstenošanas laiks: 24 mēneši.

Projekta sadarbības partneri: Daugavpils 1. arodvidusskola, Ventspils Profesionālā vidusskola, Liepājas Jūrniecības koledža, Rīgas Tehniskā koledža. 

Projekta sadarbības iestāde: Valsts izglītības attīstības aģentūra.

Projekta kopējais finansējums: € 234 122

Kontaktinformācija: Projektu un ārējo sakaru nodaļa, Strādnieku iela 16, 203.kab., Daugavpils. 
Tālr. 65436893; e-pasts: projekti@daugvt.lv

Projekta aktualitātes laika posmā no 2010. līdz 2011.gadam