“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, Nr. 8.4.1.0/16/I/001

ESF darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”.
Līdz 24. februārim notiek pieteikšanās mācībām projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 7.kārtas ietvaros.
Daugavpils tehnikums piedāvā apgūt:
·         „Personas datu aizsardzība”, 68 mācību stundas interesentiem ar vidējo izglītību, lielākā daļa nodarbību notiks tiešsaistē. Kursus vadīs datu aizsardzības speciālists Jurijs Višņakovs, maksa 30,60 €*
·         „Personas datu aizsardzība”, 120 mācību stundas interesentiem ar pamatizglītību, lielākā daļa nodarbību notiks tiešsaistē. Kursus vadīs datu aizsardzības speciālists Jurijs Višņakovs, maksa 36,00 €*
·         „Personāla vadība”, 198 mācību stundas. Teorija tiešsaistē, 158 praktisko darbu stundas klātienē. Kursus vadīs Daugavpils tehnikuma skolotājas Olga Iznova, Gaļina Minčenko, maksa 36,00 €*
·         „Elektrotehnikas pamati un elektriskie mērījumi”. 420 mācību stundas, teorija tiešsaistē, 300 praktisko darbu stundas klātienē. Kursus vadīs Daugavpils tehnikuma skolotāji Ivans Rudzis, Sandris Pārpucs, maksa 36,00 €*
·         „Grāmatvedības kārtošana”, 120 mācību stundas. Teorija tiešsaistē, 80 praktisko darbu stundas klātienē, maksa 36,00 €*
* Persona sedz norādīto summu, kas atbilst 10% no apmācības maksas, 90% no summas sedz Projekts; trūcīgām, maznodrošinātām personām kursi ir bez maksas
Pieteikšanās šeit: https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/providers/24
Kursu noslēgumā tiks izsniegta apliecība par moduļa apguvi.
Vairāk informācijas par projektu: www.macibaspieaugusajiem.lv.

Kā pieteikties mācībām pieaugšajiem? (skatīt)
Cik mācības man izmaksās? (skatīt)

Projekta īstenotājs: 
Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, izglītības iestādēm, Nodarbinātības valsts aģentūru.

Projekta mērķis: pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

Projekta īstenošanas laiks: 2017. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris.

Projekta finansējuma avots: Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums un Valsts budžeta līdzfinansējums.

Nodarbinātajiem pieejamie izglītošanās veidi: profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu apguve.

Izglītības iestādes aktivitātes projektā: neformālās izglītības programmu īstenošana un profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana.

Projekta mērķa grupa: strādājošie
– vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam;
– ar nepabeigtu izglītību vai pabeigtu izglītību (t.sk. pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību).

Priekšrocības uzņemšanā sociālā riska grupu nodarbinātajiem:
– vecumā no 45 gadiem, kas strādā profesiju klasifikatora 5., 7., 8. un 9. pamatgrupu profesijās:
pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki;
kvalificēti strādnieki un amatnieki;
iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri;
vienkāršajās profesijās strādājošie.
– vecumā no 50 gadiem, kas saņēmuši rekomendāciju mācībām NVA projektā “Atbalsts ilgākam darba mūžam;
– bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

Mācību izmaksas: 
mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums, kuru var segt arī darbinieka darba devējs;
nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.

Pieejamais atbalsts: 
pieaugušo izglītības koordinatora konsultācija sadarbības pašvaldībās;
karjeras konsultanta konsultācija tuvākajā NVA filiālē;
asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija strādājošajiem ar invaliditāti;
atbalsts reģionālajai mobilitātei strādājošajiem ar maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu.

Projekta īstenošanas pamats: Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kura īstenošanu regulē 15.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 474 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”.

Papildus informācija: www.macibaspieaugusajiem.lv 
http://www.daugvt.lv/index.php/lv/izgltbas-iespjas/mcbas-pieauguajiem 

Kontaktinformācija: projekta koordinatore Anda Bernāne, tālr. +371 27741522, e-pasts: anda.bernane@daugvt.lv