Nordplus programma

Nordplus programmu 1988./1989. gadā izveidoja Ziemeļu Ministru padome. Sākotnēji programmā piedalījās tikai Ziemeļvalstis, taču kopš 2008. gada programmā piedalās arī Baltijas valstis. 

Programma uzlabo un ievieš jauninājumus Ziemeļvalstu un Baltijas valstu izglītības sistēmās. Nordplus programmas aktivitātes tiek īstenotas uz vienošanos pamata starp programmas dalībvalstīs esošajām izglītības iestādēm un organizācijām. Nordplus programma atbalsta projektus, kas veicina zināšanu ieguvi, apmaiņu un sadarbības tīklu veidošanu.

Jauniešu programma paredzēta pirmsskolas izglītības iestādēm, sākumskolām un vidusskolām. Tā sniedz iespēju īstenot skolēnu klašu braucienus pie saviem vienaudžiem, skolēnu prakses, skolotāju apmaiņu un citas aktivitātes, kas uzlabo izglītības kvalitāti, attīsta starpkultūru dialogu, kā arī veicina Ziemeļvalstu un Baltijas valstu valodu apguvi.
 
Programmā piedalās Ziemeļvalstis un Baltijas valstis: Dānija (arī Grenlande un Fēru salas), Somija, (arī Ālandu salas), Islande, Norvēģija, Zviedrija, Latvija, Lietuva un Igaunija.

Programmas mērķi:
stiprināt un attīstīt sadarbību skolu izglītības jomā, kā arī atbalstīt pirmsskolas iestāžu, pamatskolu un vidusskolu (vispārizglītojošo un profesionālo) sadarbības tīklus; 
veicināt izglītības kvalitātes uzlabošanu, izglītības radošuma un jauninājumu attīstību;
“Izglītība visiem” – veicināt vienādas iespējas izglītībā;
attīstīt Ziemeļvalstu izglītības pārstāvju un institūciju sadarbību un veicināt kopējas Ziemeļvalstu un Baltijas valstu izglītības telpas izveidi;
stiprināt Ziemeļvalstu valodu un kultūru, kā arī savstarpējo Ziemeļvalstu un Baltijas valodu un kultūru izpratni;
stiprināt saikni starp skolu izglītību un darba dzīvi.

Papildus informācija: https://www.viaa.gov.lv/lat/starpt_fin_intrumenti/nordplus/jauniesu_izglitiba/

“Ecological Issues”
Nr. NPJR-2020/10152

“\\path\to\the\future.txt”
Nr. NPJR 2022/10154

“BUILDING MY FUTURE”
Nr. NPJR-2020/10216

“Karjeras izaugsme ēdināšanas nozarē”
Nr. NPJR-2023/10339

“Kopā mēs varam vairāk”
Nr. NPJR-2023/10149