ESF projekts “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” Nr. 8.5.1.0/16/I/001

Mērķis: Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai darba devēja vadītās praktiskās mācībās un mācību praksēs.

Projekta īstenotājs: Latvijas Darba devēju konfederācija

Sadarbības partneri: profesionālās izglītības iestādes un darba devēji

Īstenošanas termiņš: 2017.gada 27.janvāris – 2023.gada 31.decembris

Atbalsta mērķa grupa: uzņēmēji, audzēkņi, profesionālās izglītības iestādes

Atbalstāmās darbības: darba vidē balstītas mācības un mācību prakses

Attiecināmās izmaksas:

Fiksēto izmaksu segšana – civiltiesiskā atbildības apdrošināšana, individuālie aizsardzības līdzekļi, obligātās veselības pārbaudes, vakcinācija.

Mainīgo izmaksu segšana – transports un dienesta viesnīca līdz 70 EUR mēnesī vienam audzēknim, realizējot darba vidē balstītas (DVB) mācības, un 80 EUR mācību gadā vienam audzēknim, realizējot mācību praksi.

Kompensācija uzņēmējam – 1.48 EUR/h par DVB mācību vadītāja nodrošināšanu vienam DVB mācībās iesaistītajam audzēknim un7,11 EUR/dienā par prakses vadītāja nodrošināšanu vienam mācību praksē iesaistītajam audzēknim.

Kompensācija PIIpar DVB mācībās vai mācību praksē iesaistītā viena audzēkņa izdevumu pamatojošās dokumentācijas apkopojumu, uzglabāšanu un maksājumu veikšanu– līdz 20.82 EUR par viena audzēkņa iesaistes reizi.

Projekts skaitļos:

Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā projekta ietvaros darba vidē balstītas mācības realizējuši 285 audzēkņi.

Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā projekta ietvaros mācību prakses realizējuši 762 audzēkņi.

Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā populārākās profesijas projekta ietvaros: pavārs, konditors, lokomotīvju saimniecības tehniķis, elektrotehniķis, automehāniķis.

Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā labākie projekta sadarbības partneri – uzņēmumi: SIA LDZ CARGO tiek sagatavoti un apmācīti lokomotīvju saimniecības tehniķi, audzēkņi projekta ietvaros tiek pilnībā nodrošināti ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, kā arī uzņēmums 2021.gadā tika atzīts, kā viens no labākajiem prakšu īstenotājiem reģionā. SIA LENOKA un SIA ENERGO HELP ir uzņēmumi, kuros savas zināšanas un iemaņas, īstenojot arī DVB mācības, apgūst galvenokārt konditori un pavāri. Uzņēmumi ir arī atzīti, kā vieni no labākajiem DVB mācību īstenotājiem Latgales reģionā.  SIA Info dispecher un  SIA MAG Energy D ir atvērti un sociāli atbildīgi projekta partneri, kas nodrošina prakses vietas elektrotehniķiem, nododot zināšanas un nepieciešamās prasmes jaunajiem censoņiem.

Vairāk par projektu:

https://lddk.lv/atbalsts-biznesam/partneriba-un-lidzdaliba-es-projektos/darba-vide-balstitas-macibas/