“Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”, Nr. 2009/ 0196/ 1DP/1.2.2.1.5./09/IPIA/ VIAA/001

Projekta mērķis: atbalsta sniegšana pedagogiem, nodrošinot atbalstu trīs aktivitātēs: pārkvalificējoties, iegūstot papildu kvalifikāciju vai iesaistoties pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas sistēmas ieviešanā. 

Projekta rezultāti: projekta īstenošanas laikā tika apkopoti labās prakses piemēri, kas atspoguļo kvalitatīvu un radošu pedagoga profesionālo darbību, veidojot skolēnu motivāciju mācīties, iesaistot viņus aktīvā zināšanu, prasmju un profesionālo iemaņu apguvē, tādējādi veicinot skolēnu personības izaugsmi un rosinot atbildību par sasniegto rezultātu.

Projekta īstenošanas laiks: 2009.–2012.gads.

Kopējās projekta izmaksas: 19 948 316 lati, no kurām ESF finansējums ir 16 956 068 lati, nacionālais līdzfinansējums – 2 992 248 lati.

Projekta īstenotājs: Izglītības un zinātnes ministrija 

Kontaktinformācija: Projektu un ārējo sakaru nodaļa, Strādnieku iela 16, 203.kab., Daugavpils. 
Tālr. 65436893; e-pasts: projekti@daugvt.lv