“Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai (vidusskolas grupas)”, Nr. 2010/0284/1DP/1.2.1.1.3./10/IPIA/VIAA/001

Projekta mērķis: sagatavot tautsaimniecībai nepieciešamos speciālistus vidējās izglītības pakāpē, nodrošinot arī vispārējo pamatprasmju apguvi, lai sekmētu profesionālo kompetenču un prasmju apguvi profesionālai darbībai un izglītības turpināšanai, ātrāku integrāciju darba tirgū.

Projekta īstenošanas laiks: 01.10.2010.–30.04.2015.

Projekta īstenotājs: Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru un akreditētām profesionālām izglītības iestādēm visā Latvijā. 
Latgales Transporta un sakaru tehniskā skola iesaistījās šī projekta realizēšanā. Tika izstrādātas, licencētas un akreditētas 2 programmas „Dzelzceļa transports” ar kvalifikāciju „Lokomotīvju saimniecības tehniķis” un „Autotransports” ar kvalifikāciju „Automehāniķis”. Mācību process tika uzsākts 2010. gada 01. oktobrī, uzņemot 2 grupas: „Lokomotīvju saimniecības tehniķis” un „Automehāniķis”. Savukārt 2013./2014. mācību gadā Daugavpils Profesionālā vidusskola projekta ietvaros īstenoja sekojošas izglītības programmas:
“Dzelzceļa transports”, ar iegūstamo profesionālo kvalifikāciju “Lokomotīvju saimniecības tehniķis” un “Autotransports”, ar iegūstamo profesionālo kvalifikāciju “Automehāniķis”.

Kontaktinformācija: Projektu un ārējo sakaru nodaļa, Strādnieku iela 16, 203.kab., Daugavpils. 
Tālr. 65436893; e-pasts: projekti@daugvt.lv