Profesionālās pilnveides izglītības programma “IKT pakalpojumu ierīkošana un uzturēšana” (2020./2021. mācību gadā)

Īstenojot Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākuma “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projektu “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” (vienošanās Nr. 7.2.1.2./15/I/001), Daugavpils tehnikums 2020./2021.mācību gadā piedāvāja apgūt Profesionālās pilnveides izglītības programmu “IKT pakalpojumu ierīkošana un uzturēšana” (160 stundu apjomā).

Profesionālās pilnveides izglītības programmu mācībās varēja iesaistīties jaunieši vecumā no 17 līdz 29 gadiem, kuri ieguvuši pamata vai vidējo izglītību, nemācās un nestrādā. Stipendijas apmērs vienam izglītojamajam 5 euro par apmācību dienu, nepārsniedzot 115 euro mēnesī, ja nav neattaisnotu mācību stundu kavējumu. 

Kontaktinformācija: Projektu un ārējo sakaru nodaļa, Strādnieku iela 16, 203.kab., Daugavpils. Tālr. 65436893; e-pasts: projekti@daugvt.lv