“Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos”, Nr. 8.5.1.0/16/I/001

PIKC “Daugavpils tehnikums” ir iesaistījies ESF projekta “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” realizācijā (Nr. 8.5.1.0/16/I/001).

Projekta realizācijas laiks: 2017. gada 27.janvāris – 2023. gada 31. augusts.

Projekta mērķis: palielināt kvalificētu izglītības iestāžu izglītojamo skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai darba devēja vadītās praktiskās mācībās un mācību praksēs.

Projekta mērķa grupa: izglītības iestāžu izglītojamie, kas mācās profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmās.

Projekta izmaksas: 85% ESF (Eiropas Sociālais fonds), 15% Latvijas valsts budžeta finansējums.

Kontaktinformācija: direktora vietnieks praktiskās apmācības jomā Igors Ivanovs, tālr. +371 27741512, e-pasts: igors.ivanovs@daugvt.lv