“Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”, Nr. 7.2.1.2./15/I/001

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākums “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekts “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” (vienošanās Nr. 7.2.1.2./15/I/001; projekta identifikācijas Nr. 7.2.1.JG2) norisinājās no 2014. gada 1. jūnija līdz 2020. gada 31. decembrim.
 
Projekta mērķi: 
Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana otrā un trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa ieguvei 1 vai 1,5 gada laikā; 
Izglītības programmu īstenošana vispārējo pamatprasmju, profesionālās tālākizglītības programmu un profesionālās pilnveides programmu ietvaros ieslodzījumā esošām personām;
Karjeras atbalsta pasākumu nodrošināšana profesionālās izglītības iestādēs un ieslodzījuma vietās;
Ikmēneša mērķstipendiju piešķiršana un izmaksāšana profesionālo izglītības iestāžu izglītojamiem no 70 līdz 115 EUR mēnesī.

Projekta mērķa grupa: 
1. Profesionālās izglītības programmu īstenošana profesionālās izglītības iestādēs jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot): 
– kuri nemācās, izņemot vakarskolā vai tālmācībā vidējās izglītības ieguvei;
– kuri nestudē pilna laika studiju programmās augstākajās izglītības iestādēs;
– bez iepriekš iegūtas profesionālās kvalifikācijas, kuri var būt reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki vai darba meklētāji, bet vienlaikus nav atbalsta saņēmēji NVA īstenotajos apmācību vai nodarbinātības pasākumos;
– ar iepriekš iegūtu profesionālo kvalifikāciju, kuri profesionālo kvalifikāciju ieguvuši ne agrāk kā gada laikā pirms uzņemšanas projekta ietvaros īstenotajās izglītības programmās un kuri var būt reģistrējušies NVA kā bezdarbnieki vai darba meklētāji, bet vienlaikus nav atbalsta saņēmēji NVA īstenotajos apmācību vai nodarbinātības pasākumos;
– projekta ietvaros iesaistīties mācībās atkārtoti var jaunieši, kuri nav saņēmuši mērķstipendiju vismaz 12 mēnešus pirms uzņemšanas projekta ietvaros īstenotajās izglītības programmās.
– nodarbinātībā iesaistīti jaunieši. 
2. Izglītības programmu īstenošana ieslodzījuma vietās esošiem jauniešiem vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot).
 
Projekta finansējums: 36 874 267,80 EUR (kopējais attiecināmais finansējums), tai skaitā: 13 823 832,39 EUR – ES budžeta speciālais piešķīrums Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas (JNI) finansēšanai; 19 620 995,52 EUR – ESF finansējums; 3 429 439,89 EUR – valsts budžeta līdzfinansējums.
 
Papildus informācija: https://viaa.gov.lv/lat/es_fondu_projekti/par_jauniesu_garantiju/

Daugavpils tehnikumā piedāvātās apmācību programmas Jauniešu garantijas projekta ietvaros: