“Skolotāju mobilitāte Baltijas valstu izglītības telpā”, Nr. JR-2012_1a-28789

Projekta īstenošanas periods: 2012./2013. mācību gads (1 nedēļa 2012. gada novembrī Lietuvā; 1 nedēļa 2013. gada aprīlī Latvijā).

Projekta aktualitātes pamatojums:
Ziņojumā par Latvijas un Lietuvas sadarbības perspektīvām (2011) sadaļā “Kopīga izglītības un zinātnes telpa” kā viens no galvenajiem mērķiem norādīts, ka nepieciešams labāk izmantot vispārējo un profesionālo skolu iespējas, liekot pamatus tuvākai abu tautu komunikācijai. Lai to īstenotu, ir nepieciešams paplašināt sadarbību starp profesionālajām skolām, sagatavojot nepieciešamos speciālistus, izmantojot atbilstošo mācību bāzi abās valstīs, rīkot profesionālās apmācības kursus un plašāk izmantot prakses apmaiņas sistēmu. Ņemot vērā to, ka abām kaimiņvalstīm – Latvijai un Lietuvai – ir labvēlīgs ģeogrāfiskais novietojums ar labiem autoceļu un dzelzceļu savienojumiem, stratēģiskiem starptautiskas nozīmes tranzīta koridoriem un tranzīta satiksmi, kas nodrošina maršrutus Rietumu–Austrumu un Ziemeļu–Dienvidu virzienos, loģistikas un tranzīta pakalpojumu attīstīšana kopā ar transporta koridoriem, uzlabojot izglītības un apmācību sistēmu atbilstoši darba tirgus prasībām, ir neizbēgama. 
Viļņas dzelzceļa transporta un komercpakalpojumu tehniskā skola 1999. gadā, mainoties ekonomiskai situācijai Lietuvas valstī un pieprasījumam darba tirgū, sāka apmācīt loģistus – ekspeditorus. Paralēli arī Latvijā 2003. gadā Daugavpils Valsts tehnikumā tika uzsākta transporta pārvadājumu komercdarbinieku programmas realizēšana. Gan vienā, gan otrā skolā jaunās izglītības programmas ir populāras, jo darba tirgū pieprasījums pēc šīs jomas speciālistiem ir stabils. Abas skolas ir uzkrājušas zināmu pieredzi, veidojot izglītības programmu cilvēkresursu un materiāli tehnisko bāzi, sadarbības partnerību ar augstākās izglītības mācību iestādēm un uzņēmējiem, kuri īsteno izglītības programmas un nodrošina audzēkņiem mācību prakses vietas. Tā kā transporta pārvadājumi tiek veikti ne tikai nacionālā, bet arī starptautiskā līmenī, svarīgi ir gūt pieredzi, kā apmāca transporta pārvadājumu komercdarbiniekus – loģistus abās Baltijas valstīs. 

Projekta vispārējais mērķis: stiprināt un attīstīt sadarbību starp profesionālās izglītības mācību iestādēm Latvijā un Lietuvā. 

Projekta tiešie mērķi: 
1. Noorganizēt 2 mobilitātes 14 profesionālās izglītības mācību iestāžu skolotājiem, kas gatavo transporta pārvadājumu komercdarbiniekus – loģistus. 
2. Iegūt jaunu pieredzi un iepazīties ar jauninājumiem izglītības programmu īstenošanā abās skolās.
3. Apkopot iegūto pieredzi skolotāju apmaiņas Portfolio
4. Noorganizēt starptautisku konferenci “Nordplus- Education- Logistics- pieredze jauno speciālistu sagatavošanā”. 
5. Veicināt mobilitātes dalībnieku izpratni par abu valstu valodu un kultūru. 

Projekta mērķgrupa: 14 skolotāji, kuri gatavo transporta pārvadājumu komercdarbiniekus – loģistus. 

Vadošais partneris: Daugavpils tehnikums.

Partnerinstitūcija: Viļņas Dzelzceļa transporta un komercpakalpojumu tehniskā skola (Lietuva). 

Kontaktinformācija: Projektu un ārējo sakaru nodaļa, Strādnieku iela 16, 203.kab., Daugavpils. 
Tālr. 65436893; e-pasts: projekti@daugvt.lv

Projekta ziņas: 

Fotogalerija (spiediet šeit)